Từ A-Z về mã lệnh G – Code trong lập trình máy phay CNC

Mã lệnh G – Code trong lập trình máy phay CNC là một mã lệnh được sử dụng trong gia công máy phay CNC. Bên cạnh đó, nó cũng không thể thiếu trong vận hành các loại máy CNC khác như máy tiện, máy cắt (laser, plasma, xung điện, nước), máy đột, chấn…

Mã lệnh G – Code trong lập trình máy phay CNC là gì?

Mã lệnh G – Code là lệnh cơ bản nhất trong máy phay CNC, được sử dụng để kiểm soát các tham số như quỹ đạo và tốc độ của máy công cụ. Các mã G khác nhau có thể điều khiển các chế độ chuyển động khác nhau của máy công cụ, chẳng hạn như nội suy tuyến tính, nội suy vòng, v.v.

Các mã lệnh khác

Mã M: Mã M là một lệnh thường được sử dụng khác trong trung tâm gia công, được sử dụng để điều khiển các chức năng phụ trợ của máy công cụ, chẳng hạn như công tắc tưới nguội, khởi động trục chính, v.v.

Mã T: Mã T được sử dụng để chọn công cụ trên máy công cụ và các mã T khác nhau có thể chọn các công cụ khác nhau để xử lý.

Mã S: Mã S được sử dụng để điều khiển tốc độ trục chính và các mã S khác nhau có thể điều khiển các tốc độ trục chính khác nhau để đáp ứng các yêu cầu xử lý khác nhau.

Mã F: Mã F được sử dụng để kiểm soát tốc độ nạp và các mã F khác nhau có thể kiểm soát các tốc độ nạp khác nhau để đáp ứng các yêu cầu xử lý khác nhau.

Các lệnh trục X, Y, Z: Các lệnh trục X, Y, Z được sử dụng để điều khiển chuyển động của máy công cụ trên ba trục tọa độ để thực hiện xử lý các bộ phận phức tạp.

Cách sử dụng mã G để điều khiển phép nội suy tuyến tính của máy phay CNC?

Nội suy tuyến tính là một trong những phương pháp xử lý cơ bản nhất trong các trung tâm gia công, có thể được điều khiển bằng mã G. Sau đây là các bước cơ bản sử dụng mã G để điều khiển phép nội suy tuyến tính của trung tâm gia công:

Xác định hệ tọa độ phôi và hệ tọa độ máy công cụ: hệ tọa độ phôi là hệ tọa độ với phôi làm hệ quy chiếu và hệ tọa độ máy công cụ là hệ tọa độ với trung tâm gia công làm hệ quy chiếu. Khi thực hiện phép nội suy tuyến tính, cần xác định mối quan hệ chuyển đổi giữa hệ tọa độ phôi và hệ tọa độ máy công cụ.

Xác định tọa độ điểm đầu và điểm cuối: Khi thực hiện phép nội suy tuyến tính cần xác định tọa độ của điểm đầu và điểm cuối để xác định đường đi của phép nội suy tuyến tính.

Đặt tham số xử lý: Khi thực hiện phép nội suy tuyến tính, cũng cần đặt tham số xử lý, chẳng hạn như tốc độ nạp, độ sâu cắt, tốc độ cắt, v.v.

Viết mã G: Theo thông tin trên, viết mã G tương ứng để điều khiển trung tâm gia công thực hiện xử lý nội suy tuyến tính.

Ví dụ: sau đây là ví dụ về mã G để xử lý nội suy tuyến tính:

N10 G90 G54

N20 M3 S1500

N30 T1 M6

N40 G0 X0 Y0 Z0

N50 G1 X100 Y100 Z50 F500

N60 G0 Z0

N70 M5

N80 M30

Trong đoạn mã trên, N10 chỉ định chế độ tọa độ tuyệt đối G90 và hệ tọa độ phôi gia công G54. N20 chỉ định tốc độ trục chính là 1500rpm và khởi động trục chính. N30 chỉ định rằng dao là T1 và thực hiện bù chiều dài dao. N40 chỉ định tọa độ điểm bắt đầu là X0 Y0 Z0. N50 chỉ định tọa độ của điểm cuối là X100 Y100 Z50 và đặt tốc độ nạp là 500 mm/phút để xử lý nội suy tuyến tính. N60 chỉ định quay lại vị trí Z0. N70 dừng trục chính. Chương trình N80 kết thúc.

Các mã mẫu ở trên chỉ mang tính tham khảo và việc viết mã G thực tế cần được điều chỉnh theo yêu cầu xử lý cụ thể và thông số máy.

Cách viết code G điều khiển nội suy cung tròn trung tâm gia công

Nội suy tròn là một phương pháp xử lý thường được sử dụng trong các trung tâm gia công, có thể được điều khiển bằng mã G. Sau đây là các bước cơ bản sử dụng mã G để điều khiển phép nội suy cung tròn của trung tâm gia công:

Xác định hệ tọa độ phôi và hệ tọa độ máy công cụ: Giống như nội suy tuyến tính, cũng cần xác định mối quan hệ chuyển đổi giữa hệ tọa độ phôi và hệ tọa độ máy công cụ khi thực hiện nội suy cung tròn.

Xác định tọa độ điểm đầu, điểm cuối, tâm: khi thực hiện phép nội suy đường tròn cần xác định tọa độ điểm đầu, điểm cuối, tâm để xác định đường đi của nội suy đường tròn.

Đặt tham số xử lý: Khi thực hiện phép nội suy cung tròn, cũng cần đặt tham số xử lý, chẳng hạn như tốc độ nạp, bán kính, độ sâu cắt, tốc độ cắt, v.v.

Viết mã G: Theo thông tin trên, viết mã G tương ứng để điều khiển trung tâm gia công thực hiện xử lý nội suy cung tròn.

Ví dụ: sau đây là ví dụ về mã G để xử lý nội suy vòng tròn:

N10 G90 G54

N20 M3 S1500

N30 T1 M6

N40 G0 X0 Y0 Z0

N50 G2 X100 Y100 I50 J50 F500

N60 G0 Z0

N70 M5

N80 M30

Trong đoạn mã trên, N10 chỉ định chế độ tọa độ tuyệt đối G90 và hệ tọa độ phôi gia công G54. N20 chỉ định tốc độ trục chính là 1500rpm và khởi động trục chính. N30 chỉ định rằng dao là T1 và thực hiện bù chiều dài dao. N40 chỉ định tọa độ điểm bắt đầu là X0 Y0 Z0. N50 chỉ định rằng tọa độ điểm cuối là X100 Y100, điểm trung tâm của cung là I50 J50 và tốc độ nạp được đặt thành 500 mm/phút để xử lý nội suy cung. N60 chỉ định quay lại vị trí Z0. N70 dừng trục chính. Chương trình N80 kết thúc.

Các mã mẫu ở trên chỉ mang tính tham khảo và việc viết mã G thực tế cần được điều chỉnh theo yêu cầu xử lý cụ thể và thông số máy. Cần lưu ý khi thực hiện nội suy cung tròn cần chọn lệnh G2 hoặc G3 theo hướng của cung tròn để điều khiển hướng của cung tròn.

Làm cách nào để kiểm soát độ sâu cắt của trung tâm gia công trong mã G?

Độ sâu cắt là một tham số gia công rất quan trọng trong trung tâm gia công, có thể được kiểm soát bằng mã G. Sau đây là các bước cơ bản để kiểm soát độ sâu cắt của trung tâm gia công trong mã G:

Theo yêu cầu xử lý và vật liệu phôi, xác định độ sâu cắt thích hợp.

Đặt giá trị độ sâu cắt: Trong mã G, độ sâu cắt có thể được đặt bằng lệnh G41/G42/G01. Trong số đó, G41 có nghĩa là bù dao bên trái, G42 có nghĩa là bù dao bên phải và G01 có nghĩa là không bù dao. Giá trị của chiều sâu cắt có thể được kiểm soát bằng cách cài đặt lệnh F, giá trị F càng lớn thì chiều sâu cắt càng lớn.

Theo yêu cầu xử lý và thông số máy, cài đặt các thông số thích hợp như tốc độ cắt và tốc độ nạp liệu.

Ví dụ: sau đây là mã mẫu kiểm soát độ sâu cắt của trung tâm gia công trong mã G:

N10 G90 G54

N20 M3 S1500

N30 T1 M6

N40 G0 X0 Y0 Z0

N50 G1 Z-10 F500

N60 G1 X100 Y100 F1000

N70 G1 Z-20 F500

N80 G1 X0 Y0 F1000

N90 G0 Z0

N100 M5

N110 M30

Trong đoạn mã trên, N10 chỉ định chế độ tọa độ tuyệt đối G90 và hệ tọa độ phôi gia công G54. N20 chỉ định tốc độ trục chính là 1500rpm và khởi động trục chính. N30 chỉ định rằng dao là T1 và thực hiện bù chiều dài dao. N40 chỉ định tọa độ điểm bắt đầu là X0 Y0 Z0. N50 chỉ định độ sâu cắt là 10 mm và tốc độ nạp là 500 mm/phút để xử lý nội suy tuyến tính. N60 chỉ định tọa độ điểm cuối là X100 Y100 và đặt tốc độ nạp là 1000 mm/phút cho xử lý nội suy tuyến tính. N70 chỉ định độ sâu cắt là 20 mm và tốc độ nạp là 500 mm/phút để xử lý nội suy tuyến tính. N80 chỉ định tọa độ quay lại điểm bắt đầu là X0 Y0 và đặt tốc độ nạp là 1000 mm/phút cho xử lý nội suy tuyến tính. N90 chỉ định quay lại vị trí Z0. N100 dừng trục chính. Chương trình N110 kết thúc.

Các mã mẫu ở trên chỉ mang tính tham khảo và việc viết mã G thực tế cần được điều chỉnh theo yêu cầu xử lý cụ thể và thông số máy. Cần lưu ý rằng độ sâu cắt phải được đặt hợp lý theo các yếu tố như vật liệu phôi và vật liệu dụng cụ, để tránh các vấn đề như gãy dụng cụ hoặc biến dạng phôi trong quá trình xử lý.

Làm thế nào để kiểm soát tốc độ cắt của trung tâm gia công trong mã G?

Tốc độ cắt là một tham số xử lý rất quan trọng trong trung tâm gia công, có thể được kiểm soát bằng mã G. Sau đây là các bước cơ bản để kiểm soát tốc độ cắt của trung tâm gia công trong mã G:

Theo yêu cầu xử lý và vật liệu phôi, xác định tốc độ cắt thích hợp.

Đặt giá trị của tốc độ cắt: Trong mã G, tốc độ cắt có thể được đặt bằng lệnh S. Giá trị đằng sau lệnh S cho biết tốc độ trục chính và đơn vị là vòng quay trên phút (RPM).

Theo yêu cầu xử lý và thông số máy, đặt các thông số thích hợp như tốc độ nạp, chế độ nạp và dụng cụ cắt.

Ví dụ: sau đây là mã mẫu để kiểm soát tốc độ cắt của trung tâm gia công trong mã G:

N10 G90 G54

N20 M3 S1500

N30 T1 M6

N40 G0 X0 Y0 Z0

N50 G1 Z-10 F500

N60 G1 X100 Y100 F1000

N70 G1 Z-20 F500

N80 G1 X0 Y0 F1000

N90 G0 Z0

N100 M5

N110 M30

Trong đoạn mã trên, N10 chỉ định chế độ tọa độ tuyệt đối G90 và hệ tọa độ phôi gia công G54. N20 chỉ định tốc độ trục chính là 1500rpm và khởi động trục chính. N30 chỉ định rằng dao là T1 và thực hiện bù chiều dài dao. N40 chỉ định tọa độ điểm bắt đầu là X0 Y0 Z0. N50 chỉ định độ sâu cắt là 10 mm và tốc độ nạp là 500 mm/phút để xử lý nội suy tuyến tính. N60 chỉ định tọa độ điểm cuối là X100 Y100 và đặt tốc độ nạp là 1000 mm/phút cho xử lý nội suy tuyến tính. N70 chỉ định độ sâu cắt là 20 mm và tốc độ nạp là 500 mm/phút để xử lý nội suy tuyến tính. N80 chỉ định tọa độ quay lại điểm bắt đầu là X0 Y0 và đặt tốc độ nạp là 1000 mm/phút cho xử lý nội suy tuyến tính. N90 chỉ định quay lại vị trí Z0. N100 dừng trục chính. Chương trình N110 kết thúc.

Trong mã mẫu ở trên, N20 chỉ định tốc độ trục chính là 1500rpm, có nghĩa là trục chính quay 1500 lần mỗi phút. Tốc độ cắt được xác định bởi các yếu tố như tốc độ trục chính và đường kính dao, và nó cần được đặt hợp lý theo tình huống cụ thể để đảm bảo hiệu quả xử lý và tuổi thọ của dao.

Làm cách nào để kiểm soát tốc độ nạp trong mã G?

Tốc độ nạp là một thông số xử lý rất quan trọng trong trung tâm gia công, có thể được kiểm soát bằng mã G. Sau đây là các bước cơ bản để kiểm soát tốc độ nạp của trung tâm gia công trong mã G:

Theo yêu cầu xử lý và vật liệu phôi, xác định tốc độ nạp thích hợp.

Đặt giá trị của tốc độ nạp: Trong mã G, tốc độ nạp có thể được đặt bằng lệnh F. Giá trị đằng sau lệnh F cho biết tốc độ nạp và đơn vị là milimét trên phút (mm/min).

Theo các yêu cầu xử lý và các thông số của máy, hãy đặt tốc độ cắt, chế độ nạp và dụng cụ cắt phù hợp và các thông số khác.

Ví dụ: sau đây là mã mẫu kiểm soát tốc độ nạp của trung tâm gia công trong mã G:

N10 G90 G54

N20 M3 S1500

N30 T1 M6

N40 G0 X0 Y0 Z0

N50 G1 Z-10 F500

N60 G1 X100 Y100 F1000

N70 G1 Z-20 F500

N80 G1 X0 Y0 F1000

N90 G0 Z0

N100 M5

N110 M30

Trong đoạn mã trên, N10 chỉ định chế độ tọa độ tuyệt đối G90 và hệ tọa độ phôi gia công G54. N20 chỉ định tốc độ trục chính là 1500rpm và khởi động trục chính. N30 chỉ định rằng dao là T1 và thực hiện bù chiều dài dao. N40 chỉ định tọa độ điểm bắt đầu là X0 Y0 Z0. N50 chỉ định độ sâu cắt là 10 mm và tốc độ nạp là 500 mm/phút để xử lý nội suy tuyến tính. N60 chỉ định tọa độ điểm cuối là X100 Y100 và đặt tốc độ nạp là 1000 mm/phút cho xử lý nội suy tuyến tính. N70 chỉ định độ sâu cắt là 20 mm và tốc độ nạp là 500 mm/phút để xử lý nội suy tuyến tính. N80 chỉ định tọa độ quay lại điểm bắt đầu là X0 Y0 và đặt tốc độ nạp là 1000 mm/phút cho xử lý nội suy tuyến tính. N90 chỉ định quay lại vị trí Z0. N100 dừng trục chính. Chương trình N110 kết thúc.

Trong mã mẫu ở trên, N50, N60 và N70 chỉ định các tốc độ nạp khác nhau tương ứng và các tốc độ này có thể được kiểm soát bằng lệnh F. Giá trị đằng sau lệnh F cho biết tốc độ nạp và đơn vị là milimét trên phút (mm/min). Trong ví dụ này, tốc độ nạp và tốc độ cắt được đặt theo vật liệu phôi và yêu cầu xử lý để đảm bảo hiệu quả xử lý và tuổi thọ của dụng cụ.

Làm cách nào để kiểm soát bù bán kính công cụ trong mã G?

Bù bán kính dao là một chức năng quan trọng trong trung tâm gia công, có thể được điều khiển bằng mã G. Bù bán kính dao được sử dụng để sửa lỗi giữa đường bao thực tế của dao và đường bao được thiết lập trong chương trình để đảm bảo độ chính xác gia công. Sau đây là các bước cơ bản để điều khiển bù bán kính dao trong mã G:

Chọn bán kính dao thích hợp

Trước khi thực hiện bù bán kính dao, cần chọn một bán kính dao thích hợp và thiết lập trong chương trình.

Đặt bù bán kính dao

Trong mã G, có thể đặt bù bán kính dao bằng các lệnh G41, G42 và G40.

Lệnh G41 được sử dụng để bù bán kính dao trái, chỉ ra rằng đường viền thực tế của dao nằm ở phía bên trái của đường bao được thiết lập trong chương trình.

Lệnh G42 được sử dụng để bù bán kính dao bên phải, chỉ ra rằng đường bao thực tế của dao nằm ở phía bên phải của đường bao được thiết lập trong chương trình.

Lệnh G40 được sử dụng để hủy bù bán kính dao, nghĩa là chuyển sang chế độ không bù.

Theo yêu cầu xử lý và thông số máy, cài đặt các thông số thích hợp như tốc độ cắt, tốc độ nạp và dụng cụ cắt.

Ví dụ: sau đây là mã mẫu để kiểm soát bù bán kính dao trong mã G:

N10 G90 G54

N20 M3 S1500

N30 T1 M6

N40 G0 X0 Y0 Z0

N50 G41 D1 F500

N60 G1 X100 Y100 Z-10 F1000

N70 G1 X200 Y100 F1000

N80 G1 X200 Y200 F1000

N90 G1 X100 Y200 F1000

N100 G1 X100 Y100 F1000

N110 G40

N120 G0 Z0

N130 M5

N140 M30

Trong đoạn mã trên, N10 chỉ định chế độ tọa độ tuyệt đối G90 và hệ tọa độ phôi gia công G54. N20 chỉ định tốc độ trục chính là 1500rpm và khởi động trục chính. N30 chỉ định rằng dao là T1 và thực hiện bù chiều dài dao. N40 chỉ định tọa độ điểm bắt đầu là X0 Y0 Z0. N50 chỉ định bù bán kính dao trái, đặt số dao thành 1 và tốc độ nạp thành 500 mm/phút để xử lý nội suy tuyến tính. N60 đến N100 thực hiện xử lý nội suy tuyến tính và kết thúc bù bán kính dao (N110). N120 chỉ định quay lại vị trí Z0. N130 dừng trục chính. Chương trình N140 kết thúc.

Trong mã mẫu ở trên, N50 chỉ định bù bán kính dao bên trái và số dao được đặt thành 1. Điều này có nghĩa là đường bao được thiết lập trong chương trình nằm bên trái đường bao thực tế của công cụ. Trong quá trình gia công, máy công cụ sẽ thực hiện hiệu chỉnh theo giá trị bù đã đặt để đảm bảo độ chính xác gia công.

Làm cách nào để hủy bù bán kính dao trong mã G?

Trong mã G, việc hủy bù bán kính dao có thể được thực hiện bằng lệnh G40. Lệnh G40 được sử dụng để hủy bù bán kính dao đã đặt trước đó, nghĩa là chuyển sang chế độ không bù. Sau đây là các bước để hủy bù bán kính dao trong mã G:

Sau khi thực hiện bù bán kính dao, cần hủy bù để trở về chế độ không bù.

Có thể hủy bù bán kính dao bằng cách thêm lệnh G40 vào mã G.

Ví dụ: sau đây là mã mẫu để hủy bù bán kính dao trong mã G:

N10 G90 G54

N20 M3 S1500

N30 T1 M6

N40 G0 X0 Y0 Z0

N50 G41 D1 F500

N60 G1 X100 Y100 Z-10 F1000

N70 G1 X200 Y100 F1000

N80 G1 X200 Y200 F1000

N90 G1 X100 Y200 F1000

N100 G1 X100 Y100 F1000

N110 G40

N120 G0 Z0

N130 M5

N140 M30

Trong đoạn mã trên, N10 chỉ định chế độ tọa độ tuyệt đối G90 và hệ tọa độ phôi gia công G54. N20 chỉ định tốc độ trục chính là 1500rpm và khởi động trục chính. N30 chỉ định rằng dao là T1 và thực hiện bù chiều dài dao. N40 chỉ định tọa độ điểm bắt đầu là X0 Y0 Z0. N50 chỉ định bù bán kính dao trái, đặt số dao thành 1 và tốc độ nạp thành 500 mm/phút để xử lý nội suy tuyến tính. N60 đến N100 thực hiện xử lý nội suy tuyến tính và hủy bù bán kính dao ở N110. N120 chỉ định quay lại vị trí Z0. N130 dừng trục chính. Chương trình N140 kết thúc.

Trong mã mẫu ở trên, N110 chỉ định lệnh G40, được sử dụng để hủy bù bán kính dao đã đặt trước đó, tức là chuyển sang chế độ không bù. Sau khi hủy bù, trung tâm gia công sẽ không còn hiệu chỉnh theo giá trị bù đã đặt nữa mà xử lý trực tiếp theo đường viền đã đặt trong chương trình.

Làm cách nào để đặt hệ tọa độ phôi trong mã G?

Trong mã G, có thể thực hiện cài đặt hệ tọa độ phôi bằng lệnh mã G. Hệ tọa độ phôi là hệ tọa độ được sử dụng để mô tả vị trí và thái độ của phôi trên máy công cụ, và nó là một khái niệm rất quan trọng trong xử lý máy công cụ. Sau đây là các bước để đặt hệ tọa độ phôi trong mã G:

Xác định gốc và hướng của hệ tọa độ phôi

Trước khi thiết lập hệ tọa độ phôi, bạn cần xác định gốc và hướng của hệ tọa độ phôi. Thông thường, gốc của hệ tọa độ phôi nằm ở một vị trí cụ thể trên phôi, trong khi hướng của hệ tọa độ phôi được xác định dựa trên hệ tọa độ máy công cụ.

Thêm hướng dẫn mã G vào mã G: Để đặt hệ tọa độ phôi, bạn cần thêm hướng dẫn mã G tương ứng vào chương trình mã G. Các lệnh thường được sử dụng bao gồm G54~G59, được sử dụng để đặt 6 hệ tọa độ phôi.

Chỉ định gốc và hướng của hệ tọa độ phôi

Khi thiết lập hệ tọa độ phôi, bạn cần chỉ định gốc và hướng của hệ tọa độ phôi. Điều này có thể đạt được thông qua các lệnh trục như X, Y, Z, A, B, C trong mã G.

Ví dụ: sau đây là mã mẫu để thiết lập hệ tọa độ phôi trong mã G:

N10 G90

N20 G54

N30 G0 X0 Y0 Z0

N40 G1 F1000 X100 Y100 Z-10

N50 G1 X200 Y100

N60 G1 X200 Y200

N70 G1 X100 Y200

N80 G1 X100 Y100

N90 G0 Z0

N100 M30

Trong đoạn mã trên, N10 chỉ định chế độ tọa độ tuyệt đối của G90. N20 chỉ định để đặt hệ tọa độ phôi G54. N30 chỉ định rằng điểm gốc của hệ tọa độ phôi là X0 Y0 Z0, nghĩa là điểm gốc của hệ tọa độ máy công cụ. N40 đến N80 thực hiện xử lý nội suy tuyến tính, với X100 Y100 Z-10 là điểm bắt đầu và X200 Y200 là điểm kết thúc. Trong quá trình này, máy công cụ sẽ xử lý theo hệ tọa độ phôi đã đặt. N90 chỉ định quay lại vị trí Z0. Chương trình N100 kết thúc.

Trong mã mẫu ở trên, N20 chỉ định hệ tọa độ phôi G54 và gốc của hệ tọa độ phôi được đặt ở N30 làm gốc của hệ tọa độ máy công cụ. Trong quá trình xử lý, máy công cụ sẽ xử lý theo hệ tọa độ phôi G54 thay vì hệ tọa độ máy công cụ. Theo nhu cầu thực tế, cũng có thể đặt các hệ tọa độ phôi khác, chẳng hạn như G55~G59.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *